MILJÖ OCH KVALITETSARBETET PÅ STÄMPELFABRIKEN

Miljöpolicy

Miljöarbetet omfattar hela vår verksamhet och anpassas efter förutsättningarna på den marknad där vi finns. Genom ständiga förbättringar av vårt miljöarbete samt genom att arbeta förebyggande tar vi ansvar för en bättre miljö. Miljöarbetet skall bedrivas som en naturlig del i vårt dagliga arbete. Genom att ha en god kunskap om hur miljöfrågor påverkar våra kunder och leverantörer kan vi öka mervärdet i våra tjänster och därmed stärka vår konkurrenskraft. Detta gör vi genom att: Uppfylla lagar och andra förordningar. Involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljöarbete. Samarbeta med leverantörer som uppfyller våra högt ställda miljökrav. Ständigt leta efter och utveckla nya metoder och produkter som har så liten miljöpåverkan som möjligt. Hushålla med energi och material i vårt eget arbete. Sortera och återanvända kartong, wellpapp och kontorspapper, samt att se det som en självklarhet i vår verksamhet. Linköping 4 Jan 2012 Ove Berggren Linköpings Stämpelfabrik AB Linköpings Stämpelfabrik producerar stämplar, skyltar och andra grafiska informationsprodukter. Vår miljöpåverkan sker till största delarna genom förbrukning av kemikalier, transporter, energi och vatten.

Ladda ner vår Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Marknaden skall uppfatta Linköpings Stämpelfabrik AB som en kvalitetsleverantör av Stämplar, Skyltar och andra reklamprodukter. Detta skall vi uppnå genom: Ständigt arbeta för att förbättra verksamheten med avseende på kvalite och miljö. Strävan att göra allt rätt från början. Ordning och reda. Hålla korta leveranstider. Genom stort engagemang hos anställda, tillsammans med leverantörer och kunder uppnå rätt kvalitet på de varor och tjänster vi levererar. KKvvaalliitteettssppoolliiccyy Linköpings Stämpelfabrik producerar stämplar, skyltar och andra grafiska informationsprodukter. Linköping 4 Jan 2012 Ove Berggren Linköpings Stämpelfabrik AB

Ladda ner vår Kvalitetspolicy